ช่วงวันที่
รายงานจำนวนส่งรักษาต่อ แผนกผู้ป่วยนอก รพท.มค. ตามสิทธิการรักษา
รหัส สถานพยาบาล ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ บัตรประกันสังคม UC สปร.ประกันสุขภาพ ต่างด้าวขึ้นทะเบียน อื่น ๆ/เรียกเก็บเงิน จำนวนคน จำนวนครั้ง
13777 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 38 158 0 361 0 7 545 564
22953 โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 5 51 0 315 0 4 117 375
14584 ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแก่น 25 68 0 218 0 1 303 312
11052 โรงพยาบาลโกสุมพิสัย 14 14 0 248 0 2 201 278
10670 โรงพยาบาลขอนแก่น 11 31 0 217 0 5 258 264
11057 โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย 19 8 0 231 0 2 219 260
11055 โรงพยาบาลบรบือ 22 7 0 219 1 2 182 251
11058 โรงพยาบาลวาปีปทุม 12 8 0 181 0 1 183 202
11053 โรงพยาบาลกันทรวิชัย 7 10 0 173 0 0 165 190
11054 โรงพยาบาลเชียงยืน 10 4 0 158 0 4 161 176
11056 โรงพยาบาลนาเชือก 20 6 0 130 0 1 132 157
11051 โรงพยาบาลแกดำ 8 6 0 94 0 2 92 110
11059 โรงพยาบาลนาดูน 13 6 0 79 0 0 89 98
11060 โรงพยาบาลยางสีสุราช 12 0 0 78 0 1 84 91
10708 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 14 21 0 53 0 1 89 89
24704 โรงพยาบาลกุดรัง 6 3 0 68 1 1 74 79
28843 โรงพยาบาลชื่นชม 3 1 0 72 0 1 70 77
12272 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 1 11 0 44 0 0 54 56
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 4 3 0 26 0 0 33 33
11964 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่จุรีเวช 1 0 0 14 0 0 14 15
04915 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกก่อ 0 0 0 11 0 0 11 11
14196 โรงพยาบาลธัญญรักษ์ขอนแก่น 0 2 0 9 0 0 11 11
15270 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 1 0 6 0 1 10 10
04916 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนหว่าน 0 1 0 8 0 0 9 9
04917 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกิ้ง 0 0 0 9 0 0 9 9
04912 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขวา 0 0 0 5 0 0 5 5
04920 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนแต้ 0 1 0 4 0 0 5 5
04926 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกบัวค้อ 0 0 0 5 0 0 5 5
04921 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาด 0 0 0 4 0 0 4 4
04913 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าตูม 0 0 0 3 0 0 3 3
04919 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุปราช 0 1 0 2 0 0 3 3
04983 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าบัวบาน 0 0 0 3 0 0 3 3
04925 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโน 0 0 0 3 0 0 3 3
24746 สถาบันพัฒนาการเด้กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0 0 0 2 0 1 3 3
13781 โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 0 0 0 3 0 0 3 3
13936 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนเพ็ก 0 0 0 3 0 0 3 3
04982 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพน 0 0 0 2 0 0 2 2
11469 โรงพยาบาลเลิดสิน 0 0 0 2 0 0 1 2
05075 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง 0 0 0 2 0 0 2 2
04911 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชียงเหียน 0 0 0 2 0 0 2 2
04923 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวนาคำ 0 0 0 2 0 0 2 2
04924 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยแอ่ง 0 0 0 2 0 0 2 2
04918 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจิก 0 0 0 2 0 0 2 2
04991 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจิก 0 0 0 2 0 0 2 2
13814 โรงพยาบาลศิริราช 1 0 0 1 0 0 2 2
10668 โรงพยาบาลสุรินทร์ 0 0 0 2 0 0 1 2
14884 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยยาง 0 0 0 1 0 0 1 1
12143 โรงพยาบาลมหาชัย2 0 1 0 0 0 0 1 1
99935 ศูนย์สุขภาพชุมชนสิรินธรจังหวัดขอนแก่น 0 0 0 1 0 0 1 1
13937 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขวาทุ่ง 0 0 0 1 0 0 1 1