ช่วงวันที่
รายงานจำนวนส่งรักษาต่อ แผนกผู้ป่วยนอก รพท.มค. ตามสิทธิการรักษา
รหัส สถานพยาบาล ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ บัตรประกันสังคม UC สปร.ประกันสุขภาพ ต่างด้าวขึ้นทะเบียน อื่น ๆ/เรียกเก็บเงิน จำนวนคน จำนวนครั้ง
13777 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 143 480 0 1,116 1 15 1,418 1,755
22953 โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 15 224 0 1,033 0 1 254 1,273
11055 โรงพยาบาลบรบือ 88 43 0 861 1 4 623 997
10670 โรงพยาบาลขอนแก่น 25 133 0 700 2 9 756 869
11057 โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย 85 54 0 717 0 5 651 861
14584 ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแก่น 71 164 0 608 0 2 683 845
11052 โรงพยาบาลโกสุมพิสัย 59 33 0 713 0 1 588 806
11058 โรงพยาบาลวาปีปทุม 79 26 0 545 1 2 579 653
11053 โรงพยาบาลกันทรวิชัย 52 25 0 573 0 2 544 652
11056 โรงพยาบาลนาเชือก 43 17 0 533 0 1 432 594
11054 โรงพยาบาลเชียงยืน 31 11 0 407 0 2 376 452
28843 โรงพยาบาลชื่นชม 15 23 0 378 0 3 358 419
10708 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 23 56 0 194 1 2 239 276
24704 โรงพยาบาลกุดรัง 9 10 0 248 0 0 233 267
11060 โรงพยาบาลยางสีสุราช 24 17 0 201 0 1 211 243
11059 โรงพยาบาลนาดูน 23 6 0 205 1 2 213 237
11051 โรงพยาบาลแกดำ 24 7 0 189 0 5 200 225
12272 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 2 22 0 98 0 4 94 126
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 18 8 0 64 0 1 91 91
15270 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7 5 0 23 0 1 32 36
04926 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกบัวค้อ 0 0 0 33 0 0 32 33
04915 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกก่อ 1 1 0 29 0 0 31 31
14196 โรงพยาบาลธัญญรักษ์ขอนแก่น 1 2 0 26 0 0 26 29
04916 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนหว่าน 1 0 0 27 0 0 28 28
11964 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่จุรีเวช 2 4 0 20 0 0 20 26
04917 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกิ้ง 0 2 0 20 0 0 21 22
04912 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขวา 0 0 0 21 0 0 20 21
04920 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนแต้ 0 0 0 21 0 0 21 21
04923 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวนาคำ 0 0 0 16 0 0 16 16
04919 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุปราช 0 0 0 15 0 0 15 15
04925 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโน 1 0 0 14 0 0 15 15
04913 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าตูม 0 0 0 14 0 0 14 14
13814 โรงพยาบาลศิริราช 1 1 0 10 0 0 11 12
04911 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชียงเหียน 2 0 0 9 0 0 11 11
04921 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาด 0 0 0 11 0 0 11 11
04984 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อใหญ่ 0 0 0 11 0 0 11 11
04991 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจิก 1 0 0 10 0 0 11 11
04914 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง 1 0 0 8 0 0 9 9
04924 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยแอ่ง 0 0 0 9 0 0 7 9
21431 ศูนย์บริการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 2 0 7 0 0 9 9
24746 สถาบันพัฒนาการเด้กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0 0 0 9 0 0 9 9
04957 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าขอนยาง 0 0 0 7 0 0 7 7
11472 โรงพยาบาลราชวิถี 0 2 0 4 0 1 5 7
13936 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนเพ็ก 1 0 0 6 0 0 7 7
04918 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจิก 0 0 0 6 0 0 6 6
04922 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่างาม 0 0 0 5 0 1 6 6
04964 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุ่งเบา 0 0 0 6 0 0 6 6
13781 โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 0 0 0 6 0 0 6 6
05047 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบูรพาสามัคคี 0 1 0 4 0 0 5 5
05075 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง 0 1 0 4 0 0 5 5