ช่วงวันที่
รายงานจำนวนส่งรักษาต่อ แผนกผู้ป่วยนอก รพท.มค. สาขาหลัก
รหัส สถานพยาบาล โรคหัวใจ โรคไต โรคมะเร็ง บาดเจ็บและฉุกเฉิน ทารกแรกเกิด เบาหวาน/ความดัน จิตเวช ปอดอุดกั้นเรื้อรัง อื่น ๆ จำนวนคน จำนวนครั้ง
13777 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 24 61 373 31 0 26 15 5 1,220 1,418 1,755
22953 โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1 9 47 8 0 5 1 0 1,202 254 1,273
11055 โรงพยาบาลบรบือ 8 13 7 13 2 16 6 9 923 623 997
10670 โรงพยาบาลขอนแก่น 11 4 177 16 0 8 4 0 649 756 869
11057 โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย 5 36 3 6 1 17 13 1 779 651 861
14584 ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแก่น 197 12 3 1 2 48 0 0 582 683 845
11052 โรงพยาบาลโกสุมพิสัย 2 8 4 12 0 10 3 5 762 588 806
11058 โรงพยาบาลวาปีปทุม 2 5 4 10 0 13 12 2 605 579 653
11053 โรงพยาบาลกันทรวิชัย 1 5 4 4 0 15 9 2 612 544 652
11056 โรงพยาบาลนาเชือก 0 9 5 1 0 15 11 4 549 432 594
11054 โรงพยาบาลเชียงยืน 1 10 2 5 0 10 1 0 423 376 452
28843 โรงพยาบาลชื่นชม 0 3 6 24 0 18 3 4 361 358 419
10708 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 1 0 122 3 0 5 1 0 144 239 276
24704 โรงพยาบาลกุดรัง 2 2 0 0 0 4 2 0 257 233 267
11060 โรงพยาบาลยางสีสุราช 2 12 1 2 0 3 1 1 221 211 243
11059 โรงพยาบาลนาดูน 3 6 1 0 0 6 5 0 216 213 237
11051 โรงพยาบาลแกดำ 0 4 0 2 0 4 9 0 206 200 225
12272 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 0 0 0 0 0 1 101 0 24 94 126
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 0 0 0 0 0 5 0 0 86 91 91
15270 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 0 0 1 0 0 0 0 0 35 32 36
04926 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกบัวค้อ 0 0 0 0 0 27 0 0 6 32 33
04915 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกก่อ 1 0 0 0 0 22 0 0 8 31 31
14196 โรงพยาบาลธัญญรักษ์ขอนแก่น 0 0 0 0 0 0 20 0 9 26 29
04916 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนหว่าน 0 0 0 0 0 23 0 0 5 28 28
11964 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่จุรีเวช 0 0 1 0 0 0 0 0 25 20 26
04917 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกิ้ง 0 0 0 0 0 17 0 0 5 21 22
04912 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขวา 0 0 0 1 0 17 0 0 3 20 21
04920 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนแต้ 0 0 0 0 0 16 0 0 5 21 21
04923 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวนาคำ 0 0 0 0 0 14 0 0 2 16 16
04919 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุปราช 0 0 0 0 0 12 0 0 3 15 15
04925 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโน 0 1 0 0 0 12 0 0 2 15 15
04913 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าตูม 0 0 0 0 0 12 0 0 2 14 14
13814 โรงพยาบาลศิริราช 0 0 3 0 0 0 0 0 9 11 12
04911 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชียงเหียน 0 0 0 0 0 8 0 0 3 11 11
04921 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาด 0 0 0 0 0 8 0 0 3 11 11
04984 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อใหญ่ 0 0 0 0 0 10 0 0 1 11 11
04991 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจิก 0 0 0 0 0 8 0 0 3 11 11
04914 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง 0 0 0 0 0 7 0 0 2 9 9
04924 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยแอ่ง 0 0 0 0 0 9 0 0 0 7 9
21431 ศูนย์บริการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9
24746 สถาบันพัฒนาการเด้กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0 0 0 0 0 0 7 0 2 9 9
04957 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าขอนยาง 0 0 0 0 0 5 1 0 1 7 7
11472 โรงพยาบาลราชวิถี 2 0 0 0 0 2 0 0 3 5 7
13936 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนเพ็ก 0 0 0 0 0 5 0 0 2 7 7
04918 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจิก 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 6
04922 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่างาม 0 0 0 0 0 4 0 0 2 6 6
04964 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุ่งเบา 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 6
13781 โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 0 0 1 0 0 0 0 0 5 6 6
05047 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบูรพาสามัคคี 0 0 0 0 0 2 0 0 3 5 5
05075 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 5