ช่วงวันที่
รายงานจำนวนส่งรักษาต่อ แผนกผู้ป่วยนอก รพท.มค. สาขาหลัก
รหัส สถานพยาบาล โรคหัวใจ โรคไต โรคมะเร็ง บาดเจ็บและฉุกเฉิน ทารกแรกเกิด เบาหวาน/ความดัน จิตเวช ปอดอุดกั้นเรื้อรัง อื่น ๆ จำนวนคน จำนวนครั้ง
04922 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่างาม 0 0 0 0 0 6 0 0 3 7 9
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 0 0 0 0 0 8 0 0 0 5 8
03574 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโน 0 0 0 0 0 4 0 0 2 4 6
04955 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะค่า 2 0 0 0 0 0 0 0 4 4 6
14955 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ 0 0 0 0 0 0 6 0 0 4 6
13756 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 5
04354 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน 0 0 0 0 0 2 0 0 2 3 4
05033 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง 0 0 0 0 0 2 0 0 2 3 4
10667 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 0 0 0 0 0 2 0 0 2 3 4
10709 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 4
10907 โรงพยาบาลนาโพธิ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 4
12262 สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 4
14201 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 0 0 2 0 0 0 0 0 2 3 4
04963 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขี 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3
05070 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3 3
10727 โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3
11481 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3
12438 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3
00381 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกระนวน 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
00448 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรวิชัย 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
00770 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านลาด 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2
02102 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังอีแอ่น ตำบลพวา 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
04930 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาหลุง 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2
04931 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าข่าง 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2
04939 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขิงแคง 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2
04961 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขามเรียง 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2
04962 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะกอก 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2
04968 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชื่นชม 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
04970 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองซอน 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2
04972 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
04992 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนบม 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
05036 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
05060 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงยาง 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
07620 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวดง 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2
10370 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
10607 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
10662 โรงพยาบาลชลบุรี 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2
10666 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
10668 โรงพยาบาลสุรินทร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
10669 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2
10671 โรงพยาบาลอุดรธานี 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
10696 โรงพยาบาลตราด 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
10704 โรงพยาบาลหนองบัวลำภู 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
10779 โรงพยาบาลอุทัย 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
10869 โรงพยาบาลวัฒนานคร 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
10906 โรงพยาบาลปะคำ 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
11070 โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
11075 โรงพยาบาลศรีสมเด็จ 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
11265 โรงพยาบาลหล่มสัก 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
11449 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2