ช่วงวันที่
รายงานจำนวนส่งรักษาต่อ แผนกผู้ป่วยนอก รพท.มค. อันดับโรค
รหัส โรค ศรีนครินทร์ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ขอนแก่น จิตเวชขอนแก่น ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ สุทธาเวช คณะทันตแพทยศาสตร์ ธัญญรักษ์ ศิริราช รามาธิบดี จุฬาลงกรณ์ อื่น ๆ จำนวนคน จำนวนครั้ง
Z11 Special screening examination 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Z24 Need for immunization against 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Z25 Need for immunization against 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Z35 Supervision of high-risk pregn 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Z52 Donors of organs and tissues 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Z75 Problems related to medical fa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Z76 Persons encountering health se 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1