ช่วงวันที่
รายงานจำนวนส่งรักษาต่อ แผนกผู้ป่วยนอก รพท.มค. อันดับโรค อ.เมือง
รหัส โรค
เชียงเหียน
เขวา
ท่าตูม
หนองแวง
โคกก่อ
ดอนหว่าน
บ้านเกิ้ง
หนองจิก
อุปราช
โนนแต้
ลาด
ท่างาม
หัวนาคำ
ห้วยแอ่ง
หนองโน
บัวค้อ
แวงน่าง
เทศบาล
สามัคคี
อุทัยทิศ
ศรีสวัสดิ์
อื่น ๆ
จำนวนคน
จำนวนครั้ง
E11 Non-insulin-dependent diabetes 2 1 1 0 4 7 3 2 0 2 0 0 1 1 2 4 1 0 1 0 0 0 32 32
I64 Stroke, not specified as haemo 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 22 1 0 0 26 26
E14 Unspecified diabetes mellitus 0 1 0 0 5 0 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 14 14
I10 Essential (primary) hypertensi 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 3 0 0 0 11 11
G40 Epilepsy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2
Z03 Medical observation and evalua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
R50 Fever of unknown origin 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
R11 Nausea and vomiting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Z48 Other surgical follow-up care 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
N18 Chronic renal failure 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
J30 Vasomotor and allergic rhiniti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
J00 Acute nasopharyngitis [common 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
C20 Malignant neoplasm of rectum 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
G51 Facial nerve disorders 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
G45 Transient cerebral ischaemic a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
F00 Dementia in Alzheimer's diseas 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
E78 Disorders of lipoprotein metab 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Z86 Personal history of certain ot 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1