ช่วงวันที่
รายงานจำนวนส่งรักษาต่อ แผนกผู้ป่วยใน รพท.มค. ตามสาเหตุการส่งต่อ
รหัส สถานพยาบาล เพื่อการวินิจฉัยและรักษา เพื่อการวินิจฉัย เพื่อการรักษาและพื้นฟูต่อเนื่อง เพื่อการดูแลต่อใกล้บ้าน ตามความต้องการผู้ป่วย อื่น ๆ จำนวนคน จำนวนครั้ง
11057 โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย 167 2 0 5 0 0 156 174
11052 โรงพยาบาลโกสุมพิสัย 151 1 2 1 0 0 144 155
11058 โรงพยาบาลวาปีปทุม 142 3 3 2 0 0 142 150
11055 โรงพยาบาลบรบือ 134 1 1 5 0 0 131 141
11053 โรงพยาบาลกันทรวิชัย 137 1 1 2 0 0 127 141
11054 โรงพยาบาลเชียงยืน 137 1 0 0 0 0 130 138
11056 โรงพยาบาลนาเชือก 115 0 1 1 0 0 108 117
13777 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 81 6 0 2 0 0 89 89
11051 โรงพยาบาลแกดำ 75 0 1 1 0 0 74 77
11059 โรงพยาบาลนาดูน 70 1 1 5 0 0 71 77
11060 โรงพยาบาลยางสีสุราช 72 0 0 1 0 0 66 73
10670 โรงพยาบาลขอนแก่น 65 7 0 1 0 0 71 73
14584 ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแก่น 66 7 0 0 0 0 71 73
28843 โรงพยาบาลชื่นชม 64 1 1 5 0 0 65 71
24704 โรงพยาบาลกุดรัง 62 0 0 0 0 0 60 62
22953 โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 22 0 0 1 0 0 16 23
10708 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 11 0 0 1 0 0 12 12
12272 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 11 0 0 0 0 0 10 11
14196 โรงพยาบาลธัญญรักษ์ขอนแก่น 4 0 0 0 0 0 4 4
04919 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุปราช 2 0 0 0 0 0 2 2
12143 โรงพยาบาลมหาชัย2 1 0 0 0 0 0 1 1
11070 โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ 1 0 0 0 0 0 1 1
10996 โรงพยาบาลพระยืน 1 0 0 0 0 0 1 1
24673 โรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิขุ) 1 0 0 0 0 0 1 1
10671 โรงพยาบาลอุดรธานี 1 0 0 0 0 0 1 1
10668 โรงพยาบาลสุรินทร์ 1 0 0 0 0 0 1 1
77738 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 1 0 0 0 0 0 1 1