ช่วงวันที่
รายงานจำนวนส่งรักษาต่อ แผนกผู้ป่วยใน รพท.มค. ตามสาเหตุการส่งต่อ
รหัส สถานพยาบาล เพื่อการวินิจฉัยและรักษา เพื่อการวินิจฉัย เพื่อการรักษาและพื้นฟูต่อเนื่อง เพื่อการดูแลต่อใกล้บ้าน ตามความต้องการผู้ป่วย อื่น ๆ จำนวนคน จำนวนครั้ง
11055 โรงพยาบาลบรบือ 591 4 4 6 0 0 514 605
11057 โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย 550 2 4 8 0 0 487 564
11052 โรงพยาบาลโกสุมพิสัย 515 4 3 6 0 0 460 528
11053 โรงพยาบาลกันทรวิชัย 487 3 4 6 0 0 438 500
11058 โรงพยาบาลวาปีปทุม 446 8 5 8 0 0 424 467
11056 โรงพยาบาลนาเชือก 374 3 3 4 0 0 333 384
11054 โรงพยาบาลเชียงยืน 313 1 1 5 0 0 286 320
13777 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 253 22 0 1 0 0 273 276
10670 โรงพยาบาลขอนแก่น 214 19 0 5 0 0 224 238
24704 โรงพยาบาลกุดรัง 199 0 2 1 0 0 185 202
28843 โรงพยาบาลชื่นชม 184 2 4 3 0 0 171 193
14584 ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแก่น 172 16 0 0 0 0 181 188
11060 โรงพยาบาลยางสีสุราช 176 5 0 5 0 0 171 186
11059 โรงพยาบาลนาดูน 164 1 0 1 0 0 157 166
11051 โรงพยาบาลแกดำ 142 3 3 8 0 0 140 156
22953 โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 45 1 2 0 1 0 38 49
10708 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 24 1 0 0 0 0 25 25
12272 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 17 0 0 0 0 0 17 17
14196 โรงพยาบาลธัญญรักษ์ขอนแก่น 8 0 0 0 0 0 8 8
04917 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกิ้ง 3 0 0 0 0 0 2 3
10671 โรงพยาบาลอุดรธานี 2 0 0 0 0 0 2 2
04911 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชียงเหียน 2 0 0 0 0 0 2 2
10709 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 2 0 0 0 0 0 2 2
04919 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุปราช 0 1 0 0 0 0 1 1
11075 โรงพยาบาลศรีสมเด็จ 1 0 0 0 0 0 1 1
24746 สถาบันพัฒนาการเด้กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 0 0 0 0 0 1 1
00448 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรวิชัย 1 0 0 0 0 0 1 1
11086 โรงพยาบาลหนองกุงศรี 1 0 0 0 0 0 1 1
11449 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ 1 0 0 0 0 0 1 1
03574 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโน 0 1 0 0 0 0 1 1
11484 โรงพยาบาลอานันทมหิดล 1 0 0 0 0 0 1 1
22091 1 0 0 0 0 0 1 1
13781 โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 1 0 0 0 0 0 1 1
14892 1 0 0 0 0 0 1 1
02102 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังอีแอ่น ตำบลพวา 1 0 0 0 0 0 1 1
04915 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกก่อ 1 0 0 0 0 0 1 1
10701 โรงพยาบาลยโสธร 1 0 0 0 0 0 1 1
10702 โรงพยาบาลชัยภูมิ 1 0 0 0 0 0 1 1
10704 โรงพยาบาลหนองบัวลำภู 1 0 0 0 0 0 1 1
10667 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 1 0 0 0 0 0 1 1
10727 โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ 1 0 0 0 0 0 1 1
10779 โรงพยาบาลอุทัย 1 0 0 0 0 0 1 1
10906 โรงพยาบาลปะคำ 1 0 0 0 0 0 1 1
10907 โรงพยาบาลนาโพธิ์ 1 0 0 0 0 0 1 1
05367 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเชือก 1 0 0 0 0 0 1 1
05070 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง 1 0 0 0 0 0 1 1
05047 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบูรพาสามัคคี 1 0 0 0 0 0 1 1
04968 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชื่นชม 1 0 0 0 0 0 1 1
04926 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกบัวค้อ 1 0 0 0 0 0 1 1
04923 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวนาคำ 1 0 0 0 0 0 1 1