ช่วงวันที่
รายงานจำนวนส่งรักษาต่อ แผนกผู้ป่วยใน รพท.มค. ตามสาเหตุการส่งต่อ
รหัส สถานพยาบาล เพื่อการวินิจฉัยและรักษา เพื่อการวินิจฉัย เพื่อการรักษาและพื้นฟูต่อเนื่อง เพื่อการดูแลต่อใกล้บ้าน ตามความต้องการผู้ป่วย อื่น ๆ จำนวนคน จำนวนครั้ง
11055 โรงพยาบาลบรบือ 955 6 9 7 0 0 660 977
11057 โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย 926 3 8 13 0 0 650 950
11052 โรงพยาบาลโกสุมพิสัย 888 10 8 8 0 0 617 914
11053 โรงพยาบาลกันทรวิชัย 849 6 7 7 0 0 582 869
11058 โรงพยาบาลวาปีปทุม 774 14 13 11 0 0 579 812
11056 โรงพยาบาลนาเชือก 679 6 7 5 0 0 452 697
11054 โรงพยาบาลเชียงยืน 608 2 5 7 0 0 408 622
13777 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 489 44 0 2 0 0 377 535
10670 โรงพยาบาลขอนแก่น 400 34 0 9 0 0 303 443
28843 โรงพยาบาลชื่นชม 383 3 6 6 0 0 245 398
11060 โรงพยาบาลยางสีสุราช 347 8 0 7 0 0 223 362
24704 โรงพยาบาลกุดรัง 356 0 4 2 0 0 232 362
11059 โรงพยาบาลนาดูน 344 2 2 2 0 0 230 350
14584 ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแก่น 320 28 0 0 0 0 234 348
11051 โรงพยาบาลแกดำ 270 7 5 13 0 0 179 295
22953 โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 107 1 3 0 2 0 56 113
10708 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 51 2 0 0 0 0 33 53
12272 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 38 0 0 0 0 0 26 38
14196 โรงพยาบาลธัญญรักษ์ขอนแก่น 18 0 0 0 0 0 11 18
10709 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 7 0 0 0 0 0 6 7
04917 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกิ้ง 7 0 0 0 0 0 4 7
04919 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุปราช 1 2 0 0 0 0 3 3
04915 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกก่อ 3 0 0 0 0 0 3 3
04911 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชียงเหียน 3 0 0 0 0 0 3 3
24746 สถาบันพัฒนาการเด้กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 0 0 0 0 0 2 2
22091 2 0 0 0 0 0 2 2
11449 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ 2 0 0 0 0 0 2 2
11482 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 2 0 0 0 0 0 2 2
13781 โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 2 0 0 0 0 0 2 2
11075 โรงพยาบาลศรีสมเด็จ 2 0 0 0 0 0 2 2
11484 โรงพยาบาลอานันทมหิดล 2 0 0 0 0 0 2 2
14892 2 0 0 0 0 0 2 2
10667 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 2 0 0 0 0 0 2 2
00448 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรวิชัย 2 0 0 0 0 0 2 2
05047 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบูรพาสามัคคี 2 0 0 0 0 0 2 2
04968 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชื่นชม 2 0 0 0 0 0 2 2
04926 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกบัวค้อ 2 0 0 0 0 0 2 2
04923 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวนาคำ 2 0 0 0 0 0 2 2
03574 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโน 0 2 0 0 0 0 2 2
02102 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังอีแอ่น ตำบลพวา 2 0 0 0 0 0 2 2
00450 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบรบือ 1 0 0 1 0 0 2 2
10671 โรงพยาบาลอุดรธานี 2 0 0 0 0 0 2 2
10704 โรงพยาบาลหนองบัวลำภู 2 0 0 0 0 0 2 2
10779 โรงพยาบาลอุทัย 2 0 0 0 0 0 2 2
10907 โรงพยาบาลนาโพธิ์ 2 0 0 0 0 0 2 2
10906 โรงพยาบาลปะคำ 2 0 0 0 0 0 2 2
22085 0 0 1 0 0 0 1 1
04912 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขวา 0 1 0 0 0 0 1 1
11086 โรงพยาบาลหนองกุงศรี 1 0 0 0 0 0 1 1
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 1 0 0 0 0 0 1 1