ช่วงวันที่
รายงานจำนวนส่งรักษาต่อ แผนกผู้ป่วยใน รพท.มค. ตามแผนกโรค
รหัส สถานพยาบาล อายุรกรรม ศัลยกรรม สูติกรรม กุมารเวชกรรม โสต ศอ นาสิก จักษุวิทยา ออร์โธปิดิกส์ จิตเวช อื่น ๆ จำนวนคน จำนวนครั้ง
11055 โรงพยาบาลบรบือ 502 47 0 32 8 0 16 0 0 514 605
11057 โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย 452 69 0 23 2 0 18 0 0 487 564
11052 โรงพยาบาลโกสุมพิสัย 322 167 3 12 1 0 23 0 0 460 528
11053 โรงพยาบาลกันทรวิชัย 379 86 4 19 1 0 11 0 0 438 500
11058 โรงพยาบาลวาปีปทุม 316 77 0 49 1 0 24 0 0 424 467
11056 โรงพยาบาลนาเชือก 278 76 1 17 4 0 8 0 0 333 384
11054 โรงพยาบาลเชียงยืน 226 70 2 9 2 0 11 0 0 286 320
13777 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 129 83 2 25 3 24 9 1 0 273 276
10670 โรงพยาบาลขอนแก่น 79 28 1 110 4 1 15 0 0 224 238
24704 โรงพยาบาลกุดรัง 164 29 0 5 0 0 4 0 0 185 202
28843 โรงพยาบาลชื่นชม 135 33 0 16 1 0 8 0 0 171 193
14584 ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแก่น 180 3 0 5 0 0 0 0 0 181 188
11060 โรงพยาบาลยางสีสุราช 129 40 0 12 1 0 4 0 0 171 186
11059 โรงพยาบาลนาดูน 116 34 0 11 3 0 2 0 0 157 166
11051 โรงพยาบาลแกดำ 108 25 2 10 2 0 7 2 0 140 156
22953 โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 21 4 0 11 3 4 4 0 2 38 49
10708 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 9 3 0 0 11 0 2 0 0 25 25
12272 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 14 2 0 0 0 0 0 1 0 17 17
14196 โรงพยาบาลธัญญรักษ์ขอนแก่น 7 1 0 0 0 0 0 0 0 8 8
04917 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกิ้ง 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 3
04911 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชียงเหียน 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2
10671 โรงพยาบาลอุดรธานี 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2
10709 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 2
00448 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรวิชัย 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
02102 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังอีแอ่น ตำบลพวา 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
03574 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโน 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
04915 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกก่อ 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
04919 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุปราช 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
04923 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวนาคำ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
04926 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกบัวค้อ 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
04968 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชื่นชม 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
05047 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบูรพาสามัคคี 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
05070 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
05367 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเชือก 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
10667 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
10701 โรงพยาบาลยโสธร 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
10702 โรงพยาบาลชัยภูมิ 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
10704 โรงพยาบาลหนองบัวลำภู 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
10727 โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
10779 โรงพยาบาลอุทัย 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
10906 โรงพยาบาลปะคำ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
10907 โรงพยาบาลนาโพธิ์ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
11075 โรงพยาบาลศรีสมเด็จ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
11086 โรงพยาบาลหนองกุงศรี 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
11449 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
11482 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
11484 โรงพยาบาลอานันทมหิดล 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
13781 โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
14892 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
22091 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1