ช่วงวันที่
รายงานจำนวนส่งรักษาต่อ แผนกผู้ป่วยใน รพท.มค. ตามแผนกโรค
รหัส สถานพยาบาล อายุรกรรม ศัลยกรรม สูติกรรม กุมารเวชกรรม โสต ศอ นาสิก จักษุวิทยา ออร์โธปิดิกส์ จิตเวช อื่น ๆ จำนวนคน จำนวนครั้ง
11057 โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย 137 26 0 7 0 0 3 1 0 156 174
11052 โรงพยาบาลโกสุมพิสัย 92 51 0 3 0 1 7 1 0 144 155
11058 โรงพยาบาลวาปีปทุม 101 32 3 7 0 1 6 0 0 142 150
11053 โรงพยาบาลกันทรวิชัย 108 28 0 2 0 0 3 0 0 127 141
11055 โรงพยาบาลบรบือ 108 21 0 9 1 0 2 0 0 131 141
11054 โรงพยาบาลเชียงยืน 95 37 1 3 0 0 2 0 0 130 138
11056 โรงพยาบาลนาเชือก 76 30 2 4 1 0 3 1 0 108 117
13777 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 38 30 1 9 3 5 3 0 0 89 89
11051 โรงพยาบาลแกดำ 54 18 2 2 0 0 1 0 0 74 77
11059 โรงพยาบาลนาดูน 51 20 1 4 0 0 1 0 0 71 77
10670 โรงพยาบาลขอนแก่น 21 13 0 34 1 0 4 0 0 71 73
11060 โรงพยาบาลยางสีสุราช 52 19 0 1 0 0 1 0 0 66 73
14584 ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแก่น 71 0 0 2 0 0 0 0 0 71 73
28843 โรงพยาบาลชื่นชม 47 16 1 6 0 0 1 0 0 65 71
24704 โรงพยาบาลกุดรัง 42 16 0 3 0 0 1 0 0 60 62
22953 โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 14 2 0 2 2 3 0 0 0 16 23
10708 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 3 6 0 0 2 0 1 0 0 12 12
12272 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 10 0 0 0 0 0 0 1 0 10 11
14196 โรงพยาบาลธัญญรักษ์ขอนแก่น 2 0 0 0 0 0 0 2 0 4 4
04919 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุปราช 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2
10668 โรงพยาบาลสุรินทร์ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
10671 โรงพยาบาลอุดรธานี 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
10996 โรงพยาบาลพระยืน 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
11070 โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
12143 โรงพยาบาลมหาชัย2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
24673 โรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิขุ) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
77738 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1