ช่วงวันที่
รายงานจำนวนส่งรักษาต่อ แผนกผู้ป่วยใน รพท.มค. ตามสิทธิการรักษา
รหัส สถานพยาบาล ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ บัตรประกันสังคม UC สปร.ประกันสุขภาพ ต่างด้าวขึ้นทะเบียน อื่น ๆ/เรียกเก็บเงิน จำนวนคน จำนวนครั้ง
11057 โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย 17 8 0 149 0 0 156 174
11052 โรงพยาบาลโกสุมพิสัย 7 9 0 139 0 0 144 155
11058 โรงพยาบาลวาปีปทุม 10 6 0 134 0 0 142 150
11055 โรงพยาบาลบรบือ 16 6 0 118 1 0 131 141
11053 โรงพยาบาลกันทรวิชัย 5 6 0 130 0 0 127 141
11054 โรงพยาบาลเชียงยืน 10 2 0 125 0 1 130 138
11056 โรงพยาบาลนาเชือก 17 3 0 97 0 0 108 117
13777 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 19 4 0 66 0 0 89 89
11051 โรงพยาบาลแกดำ 3 5 0 69 0 0 74 77
11059 โรงพยาบาลนาดูน 11 5 0 61 0 0 71 77
11060 โรงพยาบาลยางสีสุราช 8 0 0 64 0 1 66 73
10670 โรงพยาบาลขอนแก่น 7 8 0 58 0 0 71 73
14584 ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแก่น 12 4 0 57 0 0 71 73
28843 โรงพยาบาลชื่นชม 3 1 0 67 0 0 65 71
24704 โรงพยาบาลกุดรัง 3 3 0 55 1 0 60 62
22953 โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1 9 0 13 0 0 16 23
10708 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 0 5 0 7 0 0 12 12
12272 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 0 1 0 10 0 0 10 11
14196 โรงพยาบาลธัญญรักษ์ขอนแก่น 0 0 0 4 0 0 4 4
04919 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุปราช 0 1 0 1 0 0 2 2
12143 โรงพยาบาลมหาชัย2 0 1 0 0 0 0 1 1
11070 โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ 1 0 0 0 0 0 1 1
10996 โรงพยาบาลพระยืน 0 0 0 1 0 0 1 1
24673 โรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิขุ) 0 0 0 1 0 0 1 1
10671 โรงพยาบาลอุดรธานี 0 1 0 0 0 0 1 1
10668 โรงพยาบาลสุรินทร์ 0 0 0 1 0 0 1 1
77738 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 0 0 0 1 0 0 1 1