ช่วงวันที่
รายงานจำนวนส่งรักษาต่อ แผนกผู้ป่วยใน รพท.มค. ตามสิทธิการรักษา
รหัส สถานพยาบาล ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ บัตรประกันสังคม UC สปร.ประกันสุขภาพ ต่างด้าวขึ้นทะเบียน อื่น ๆ/เรียกเก็บเงิน จำนวนคน จำนวนครั้ง
11055 โรงพยาบาลบรบือ 63 19 0 521 1 1 514 605
11057 โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย 65 35 0 463 0 1 487 564
11052 โรงพยาบาลโกสุมพิสัย 38 20 0 470 0 0 460 528
11053 โรงพยาบาลกันทรวิชัย 40 18 0 441 0 1 438 500
11058 โรงพยาบาลวาปีปทุม 60 14 0 392 1 0 424 467
11056 โรงพยาบาลนาเชือก 34 9 0 341 0 0 333 384
11054 โรงพยาบาลเชียงยืน 23 7 0 290 0 0 286 320
13777 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 49 19 0 206 0 2 273 276
10670 โรงพยาบาลขอนแก่น 10 11 0 217 0 0 224 238
24704 โรงพยาบาลกุดรัง 6 8 0 188 0 0 185 202
28843 โรงพยาบาลชื่นชม 7 6 0 179 0 1 171 193
14584 ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแก่น 43 7 0 138 0 0 181 188
11060 โรงพยาบาลยางสีสุราช 19 13 0 153 0 1 171 186
11059 โรงพยาบาลนาดูน 20 6 0 139 1 0 157 166
11051 โรงพยาบาลแกดำ 15 5 0 132 0 4 140 156
22953 โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 5 19 0 24 0 1 38 49
10708 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 3 3 0 19 0 0 25 25
12272 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 1 2 0 13 0 1 17 17
14196 โรงพยาบาลธัญญรักษ์ขอนแก่น 1 0 0 7 0 0 8 8
04917 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกิ้ง 0 1 0 2 0 0 2 3
10671 โรงพยาบาลอุดรธานี 0 0 0 2 0 0 2 2
04911 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชียงเหียน 1 0 0 1 0 0 2 2
10709 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 0 1 0 1 0 0 2 2
04919 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุปราช 0 0 0 1 0 0 1 1
11075 โรงพยาบาลศรีสมเด็จ 0 1 0 0 0 0 1 1
24746 สถาบันพัฒนาการเด้กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0 0 0 1 0 0 1 1
00448 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรวิชัย 0 0 0 1 0 0 1 1
11086 โรงพยาบาลหนองกุงศรี 0 0 0 1 0 0 1 1
11449 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ 0 0 0 1 0 0 1 1
03574 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโน 0 0 0 1 0 0 1 1
11484 โรงพยาบาลอานันทมหิดล 0 1 0 0 0 0 1 1
22091 0 0 0 1 0 0 1 1
13781 โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 0 0 0 1 0 0 1 1
14892 0 0 0 1 0 0 1 1
02102 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังอีแอ่น ตำบลพวา 0 0 0 1 0 0 1 1
04915 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกก่อ 0 1 0 0 0 0 1 1
10701 โรงพยาบาลยโสธร 0 1 0 0 0 0 1 1
10702 โรงพยาบาลชัยภูมิ 0 0 0 1 0 0 1 1
10704 โรงพยาบาลหนองบัวลำภู 0 0 0 1 0 0 1 1
10667 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 0 0 0 1 0 0 1 1
10727 โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ 0 0 0 1 0 0 1 1
10779 โรงพยาบาลอุทัย 0 1 0 0 0 0 1 1
10906 โรงพยาบาลปะคำ 0 0 0 1 0 0 1 1
10907 โรงพยาบาลนาโพธิ์ 0 0 0 1 0 0 1 1
05367 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเชือก 1 0 0 0 0 0 1 1
05070 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง 1 0 0 0 0 0 1 1
05047 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบูรพาสามัคคี 0 0 0 1 0 0 1 1
04968 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชื่นชม 0 0 0 1 0 0 1 1
04926 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกบัวค้อ 0 0 0 1 0 0 1 1
04923 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวนาคำ 0 0 0 1 0 0 1 1