ช่วงวันที่
รายงานจำนวนส่งรักษาต่อ แผนกผู้ป่วยใน รพท.มค. สาขาหลัก
รหัส สถานพยาบาล โรคหัวใจ โรคไต โรคมะเร็ง บาดเจ็บและฉุกเฉิน ทารกแรกเกิด เบาหวาน/ความดัน จิตเวช ปอดอุดกั้นเรื้อรัง อื่น ๆ จำนวนคน จำนวนครั้ง
11055 โรงพยาบาลบรบือ 9 23 9 25 7 27 7 30 468 514 605
11057 โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย 11 16 3 37 6 9 16 22 444 487 564
11052 โรงพยาบาลโกสุมพิสัย 2 16 0 91 1 6 4 13 395 460 528
11053 โรงพยาบาลกันทรวิชัย 7 7 10 45 2 20 12 18 379 438 500
11058 โรงพยาบาลวาปีปทุม 9 12 7 44 23 8 6 14 344 424 467
11056 โรงพยาบาลนาเชือก 3 8 4 30 2 4 8 9 316 333 384
11054 โรงพยาบาลเชียงยืน 4 9 4 45 1 9 8 3 237 286 320
13777 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8 4 56 25 0 0 1 0 182 273 276
10670 โรงพยาบาลขอนแก่น 6 3 41 19 6 1 2 0 160 224 238
24704 โรงพยาบาลกุดรัง 4 2 1 5 0 14 5 14 157 185 202
28843 โรงพยาบาลชื่นชม 2 3 3 15 7 6 3 3 151 171 193
14584 ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแก่น 99 0 0 1 3 1 1 0 83 181 188
11060 โรงพยาบาลยางสีสุราช 0 1 3 15 2 2 3 1 159 171 186
11059 โรงพยาบาลนาดูน 4 5 5 11 2 2 2 5 130 157 166
11051 โรงพยาบาลแกดำ 2 1 4 17 0 3 3 5 121 140 156
22953 โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1 1 7 6 0 0 1 0 33 38 49
10708 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 0 0 20 1 0 0 0 0 4 25 25
12272 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 0 0 0 3 0 0 12 0 2 17 17
14196 โรงพยาบาลธัญญรักษ์ขอนแก่น 0 0 0 1 0 0 7 0 0 8 8
04917 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกิ้ง 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 3
10671 โรงพยาบาลอุดรธานี 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 2
04911 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชียงเหียน 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 2
10709 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2
04919 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุปราช 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
11075 โรงพยาบาลศรีสมเด็จ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
24746 สถาบันพัฒนาการเด้กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
00448 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรวิชัย 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
11086 โรงพยาบาลหนองกุงศรี 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
11449 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
03574 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโน 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
11484 โรงพยาบาลอานันทมหิดล 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
22091 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
13781 โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
14892 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
02102 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังอีแอ่น ตำบลพวา 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
04915 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกก่อ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
10701 โรงพยาบาลยโสธร 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
10702 โรงพยาบาลชัยภูมิ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
10704 โรงพยาบาลหนองบัวลำภู 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
10667 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
10727 โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
10779 โรงพยาบาลอุทัย 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
10906 โรงพยาบาลปะคำ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
10907 โรงพยาบาลนาโพธิ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
05367 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเชือก 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
05070 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
05047 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบูรพาสามัคคี 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
04968 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชื่นชม 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
04926 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกบัวค้อ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
04923 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวนาคำ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1