ช่วงวันที่
รายงานจำนวนส่งรักษาต่อ แผนกผู้ป่วยใน รพท.มค. อันดับโรค
รหัส โรค ศรีนครินทร์ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ขอนแก่น จิตเวชขอนแก่น ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ สุทธาเวช คณะทันตแพทยศาสตร์ ธัญญรักษ์ ศิริราช รามาธิบดี จุฬาลงกรณ์ อื่น ๆ จำนวนคน จำนวนครั้ง
I10 Essential (primary) hypertensi 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 19 23
C34 Malignant neoplasm of bronchus 5 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 12 13 22
R02 Gangrene, not elsewhere classi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 16 22
C79 Secondary malignant neoplasm o 4 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 10 15 21
F05 Delirium, not induced by alcoh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 16 21
K75 Other inflammatory liver disea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 14 21
K83 Other diseases of biliary trac 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 16 21
G04 Encephalitis, myelitis and enc 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 14 20
H16 Keratitis 19 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 20
K65 Peritonitis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 13 20
D56 Thalassaemia 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 4 5 19
G06 Intracranial and intraspinal a 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 12 19
I26 Pulmonary embolism 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 13 19
K74 Fibrosis and cirrhosis of live 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 14 19
K92 Other diseases of digestive sy 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12 15 19
S52 Fracture of forearm 3 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 11 14 19
K29 Gastritis and duodenitis 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 13 18
K56 Paralytic ileus and intestinal 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 12 18
N17 Acute renal failure 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 15 18
S42 Fracture of shoulder and upper 1 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 12 12 18
C25 Malignant neoplasm of pancreas 10 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 10 17
K35 Acute appendicitis 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 14 17
R00 Abnormalities of heart beat 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 12 17
R57 Shock, not elsewhere classifie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 14 17
I42 Cardiomyopathy 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 12 16
K12 Stomatitis and related lesions 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 11 11 16
T81 Complications of procedures, n 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 11 16
C78 Secondary malignant neoplasm o 4 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 11 15
G51 Facial nerve disorders 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 13 15
J20 Acute bronchitis 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 9 13 15
J85 Abscess of lung and mediastinu 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 15
J90 Pleural effusion, not elsewher 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 11 15
D43 Neoplasm of uncertain or unkno 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 14
I67 Other cerebrovascular diseases 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 9 14
I71 Aortic aneurysm and dissection 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 14
N10 Acute tubulo-interstitial neph 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 11 14
N20 Calculus of kidney and ureter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 11 14
P07 Disorders related to short ges 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 14
R55 Syncope and collapse 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 12 14
S62 Fracture at wrist and hand lev 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 10 14
S92 Fracture of foot, except ankle 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 11 14
C18 Malignant neoplasm of colon 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 13
F15 Mental and behavioral disorder 0 1 0 3 0 0 0 0 6 0 0 0 3 9 13
I48 Atrial fibrillation and flutte 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 11 13
D64 Other anaemias 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 7 12
E05 Thyrotoxicosis [hyperthyroidis 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 10 12
R40 Somnolence, stupor and coma 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 10 12
D70 Agranulocytosis 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8 11
F20 Schizophrenia 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 5 6 11
F23 Acute and transient psychotic 0 0 0 9 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7 11