ช่วงวันที่
รายงานจำนวนส่งรักษาต่อ แผนกผู้ป่วยใน รพท.มค. อันดับโรค อ.เมือง
รหัส โรค
เชียงเหียน
เขวา
ท่าตูม
หนองแวง
โคกก่อ
ดอนหว่าน
บ้านเกิ้ง
หนองจิก
อุปราช
โนนแต้
ลาด
ท่างาม
หัวนาคำ
ห้วยแอ่ง
หนองโน
บัวค้อ
แวงน่าง
เทศบาล
สามัคคี
อุทัยทิศ
ศรีสวัสดิ์
อื่น ๆ
จำนวนคน
จำนวนครั้ง
A08 Viral and other specified inte 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
A09 Diarrhoea and gastroenteritis 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
G45 Transient cerebral ischaemic a 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
J20 Acute bronchitis 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
L50 Urticaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
S52 Fracture of forearm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
S82 Fracture of lower leg, includi 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
T63 Toxic effect of contact with v 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1