รายงานจำนวนรับรักษาต่อ แผนกผู้ป่วยนอก รพท.มค. ตามสาเหตุการส่งต่อ ปีงบประมาณ 2561
รหัส สถานพยาบาล เพื่อการวินิจฉัยและรักษา เพื่อการวินิจฉัย เพื่อการรักษาและพื้นฟูต่อเนื่อง เพื่อการดูแลต่อใกล้บ้าน ตามความต้องการผู้ป่วย อื่น ๆ จำนวนคน จำนวนครั้ง
00302 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนคูณ 1 0 0 0 0 0 1 1
04197 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าอุทัย ตำบลอุทัยสวรรค์ 1 0 0 0 0 0 1 1
04701 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาค้อ 1 0 0 0 0 0 1 1
04704 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยเหียม 2 0 0 0 0 0 1 2
04818 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชัยพร 1 0 0 0 0 0 1 1
04910 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนแพง 1 0 0 0 0 0 1 1
04911 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชียงเหียน 55 0 0 0 0 0 46 55
04912 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขวา 86 0 78 0 0 2 139 166
04913 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าตูม 46 0 60 0 0 2 82 108
04914 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง 44 0 56 0 0 4 86 104
04915 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกก่อ 127 0 96 0 0 20 187 243
04916 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนหว่าน 44 0 0 0 0 18 51 62
04917 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกิ้ง 76 0 11 0 1 4 80 92
04918 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจิก 40 0 0 0 0 20 40 60
04919 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุปราช 33 0 0 0 0 211 202 244
04920 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนแต้ 63 0 0 0 0 103 127 166
04921 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาด 93 0 0 0 0 0 71 93
04922 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่างาม 29 0 1 0 0 27 46 57
04923 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวนาคำ 62 0 0 0 0 79 111 141
04924 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยแอ่ง 35 0 129 0 0 1 128 165
04925 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโน 89 0 133 0 0 0 180 222
04926 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกบัวค้อ 62 0 0 0 0 85 112 147
04934 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางใหญ่ 3 0 0 0 0 0 3 3
04935 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังยาว 5 0 0 0 0 0 4 5
04936 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสระพัง 1 0 0 0 0 0 1 1
04938 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแพง 3 0 0 0 0 0 3 3
04939 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขิงแคง 5 0 0 0 0 0 5 5
04940 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดู่เหนือ 3 0 0 0 0 0 3 3
04942 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนเมืองน้อย 8 0 0 0 0 0 8 8
04944 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขื่อน 2 0 0 0 0 0 2 2
04946 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนงาม 6 0 0 0 0 0 6 6
04947 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนจำปา 1 0 0 0 0 0 1 1
04948 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางท่าแจ้ง 5 0 0 0 0 0 5 5
04949 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแห่ใต้ 4 0 0 0 0 0 4 4
04950 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนทอง 5 0 0 0 0 0 5 5
04951 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุง 2 0 0 0 0 0 2 2
04952 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเลิงใต้ 11 0 0 0 0 0 10 11
04953 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนกลาง 1 0 0 0 0 0 1 1
04956 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปลือยน้ำ 1 0 0 0 0 3 4 4
04957 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าขอนยาง 1 0 0 0 0 17 18 18
04958 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวขัว 2 0 0 0 0 0 2 2
04959 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองอุ่ม 1 0 0 0 0 0 1 1
04961 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขามเรียง 4 0 0 0 0 0 4 4
04962 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะกอก 19 0 0 0 0 0 19 19
04963 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขี 4 0 0 0 0 0 4 4
04964 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุ่งเบา 3 0 0 0 0 2 4 5
04968 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชื่นชม 1 0 0 0 0 0 1 1
04984 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อใหญ่ 4 0 0 0 0 3 7 7
05035 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสือโก้ก 2 0 0 0 0 0 1 2
05047 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบูรพาสามัคคี 12 0 0 0 0 0 5 12