ช่วงวันที่
รายงานจำนวนรับรักษาต่อ แผนกผู้ป่วยนอก รพท.มค. ตามสาเหตุการส่งต่อ
รหัส สถานพยาบาล เพื่อการวินิจฉัยและรักษา เพื่อการวินิจฉัย เพื่อการรักษาและพื้นฟูต่อเนื่อง เพื่อการดูแลต่อใกล้บ้าน ตามความต้องการผู้ป่วย อื่น ๆ จำนวนคน จำนวนครั้ง
04911 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชียงเหียน 4 0 0 0 0 0 4 4
04912 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขวา 12 7 0 0 0 0 17 19
04913 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าตูม 4 0 13 0 0 0 15 17
04914 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง 2 0 26 0 0 2 30 30
04915 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกก่อ 3 0 31 0 0 3 36 37
04916 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนหว่าน 2 0 0 0 0 0 2 2
04917 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกิ้ง 3 0 0 0 0 0 3 3
04918 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจิก 11 0 0 0 0 0 11 11
04919 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุปราช 22 0 0 0 0 0 22 22
04920 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนแต้ 3 0 0 0 0 0 3 3
04921 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาด 7 0 1 0 0 0 8 8
04922 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่างาม 1 0 1 0 0 0 2 2
04923 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวนาคำ 8 0 0 0 0 9 16 17
04924 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยแอ่ง 1 0 0 0 0 0 1 1
04925 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโน 12 0 5 0 0 1 13 18
04926 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกบัวค้อ 6 0 0 0 0 2 8 8
04962 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะกอก 4 0 0 0 0 0 4 4
04963 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขี 1 0 0 0 0 0 1 1
04964 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุ่งเบา 1 0 0 0 0 0 1 1
04984 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อใหญ่ 0 0 0 0 0 1 1 1
10670 โรงพยาบาลขอนแก่น 15 0 0 0 0 0 13 15
10701 โรงพยาบาลยโสธร 3 0 0 0 0 0 2 3
10708 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 67 0 0 0 0 0 37 67
10709 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 9 0 0 0 0 0 5 9
10912 โรงพยาบาลชำนิ 2 0 0 0 0 0 1 2
10933 โรงพยาบาลขุนหาญ 1 0 0 0 0 0 1 1
10980 โรงพยาบาลแก้งคร้อ 1 0 0 0 0 0 1 1
11042 โรงพยาบาลโพนพิสัย 1 0 0 0 0 0 1 1
11051 โรงพยาบาลแกดำ 2,091 0 43 0 0 0 1,005 2,134
11052 โรงพยาบาลโกสุมพิสัย 3,682 0 2,157 0 1 81 2,680 5,921
11053 โรงพยาบาลกันทรวิชัย 3,514 0 1,187 0 1 0 2,177 4,702
11054 โรงพยาบาลเชียงยืน 2,674 0 1,620 0 0 1 1,835 4,295
11055 โรงพยาบาลบรบือ 2,253 0 864 0 5 0 1,545 3,122
11056 โรงพยาบาลนาเชือก 2,505 0 1,071 0 3 0 1,791 3,579
11057 โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย 2,613 0 1,373 0 0 1 1,897 3,987
11058 โรงพยาบาลวาปีปทุม 4,014 0 511 0 0 0 2,130 4,525
11059 โรงพยาบาลนาดูน 1,622 0 746 0 0 0 1,138 2,368
11060 โรงพยาบาลยางสีสุราช 1,772 0 185 0 0 0 867 1,957
11063 โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน 1 0 0 0 0 0 1 1
11064 โรงพยาบาลธวัชบุรี 4 0 0 0 0 0 1 4
11071 โรงพยาบาลเมืองสรวง 3 0 0 0 0 0 1 3
11078 โรงพยาบาลกมลาไสย 5 0 0 0 0 0 1 5
11080 โรงพยาบาลเขาวง 3 0 0 0 0 0 1 3
11081 โรงพยาบาลยางตลาด 17 0 0 0 0 0 9 17
11084 โรงพยาบาลคำม่วง 2 0 0 0 0 0 1 2
11086 โรงพยาบาลหนองกุงศรี 1 0 0 0 0 0 1 1
11087 โรงพยาบาลสมเด็จ 4 0 0 0 0 0 3 4
11428 โรงพยาบาลไม้แก่น 1 0 0 0 0 0 1 1
11469 โรงพยาบาลเลิดสิน 1 0 0 0 0 0 1 1
11504 โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 1 0 0 0 0 0 1 1