ช่วงวันที่
รายงานจำนวนรับรักษาต่อ แผนกผู้ป่วยนอก รพท.มค. ตามสาเหตุการส่งต่อ
รหัส สถานพยาบาล เพื่อการวินิจฉัยและรักษา เพื่อการวินิจฉัย เพื่อการรักษาและพื้นฟูต่อเนื่อง เพื่อการดูแลต่อใกล้บ้าน ตามความต้องการผู้ป่วย อื่น ๆ จำนวนคน จำนวนครั้ง
00055 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 3 0 0 0 0 0 1 3
00457 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด 3 0 0 0 0 0 1 3
03574 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโน 1 0 0 0 0 0 1 1
04704 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยเหียม 1 0 0 0 0 0 1 1
04911 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชียงเหียน 42 0 0 0 0 0 34 42
04912 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขวา 10 13 1 0 0 1 25 25
04913 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าตูม 22 0 14 0 0 0 33 36
04914 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง 26 0 24 0 0 2 41 52
04915 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกก่อ 45 0 39 0 0 2 70 86
04916 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนหว่าน 37 0 0 0 0 8 40 45
04917 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกิ้ง 22 0 0 0 0 0 16 22
04918 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจิก 14 0 0 0 0 1 11 15
04919 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุปราช 142 0 0 0 0 1 118 143
04920 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนแต้ 34 0 0 0 0 0 29 34
04921 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาด 11 0 1 0 0 1 9 13
04922 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่างาม 20 0 0 0 0 1 20 21
04923 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวนาคำ 44 0 0 0 0 26 58 70
04924 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยแอ่ง 10 0 0 0 0 1 10 11
04925 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโน 52 0 70 0 0 1 105 123
04926 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกบัวค้อ 24 0 0 0 0 0 16 24
04936 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสระพัง 2 0 0 0 0 0 1 2
04957 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าขอนยาง 1 0 0 0 0 0 1 1
04960 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาสีนวน 1 0 0 0 0 0 1 1
04962 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะกอก 1 0 0 0 0 0 1 1
04963 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขี 2 0 0 0 0 0 1 2
04984 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อใหญ่ 2 0 0 0 0 1 2 3
05002 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรง 1 0 0 0 0 0 1 1
05003 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแดง 1 0 0 0 0 0 1 1
05012 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลาขาว 5 0 0 0 0 0 1 5
05036 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงใหญ่ 6 0 0 0 0 0 1 6
10663 โรงพยาบาลระยอง 4 0 0 0 0 0 2 4
10668 โรงพยาบาลสุรินทร์ 6 0 0 0 0 0 3 6
10670 โรงพยาบาลขอนแก่น 31 0 0 0 0 0 22 31
10679 โรงพยาบาลนครปฐม 1 0 0 0 0 0 1 1
10685 โรงพยาบาลสมุทรปราการ 3 0 0 0 0 0 2 3
10701 โรงพยาบาลยโสธร 4 0 0 0 0 0 3 4
10705 โรงพยาบาลเลย 3 0 0 0 0 0 1 3
10708 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 120 0 0 0 0 0 52 120
10709 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 33 0 0 0 0 0 14 33
10897 โรงพยาบาลนางรอง 1 0 0 0 0 0 1 1
10905 โรงพยาบาลสตึก 3 0 0 0 0 0 1 3
10915 โรงพยาบาลชุมพลบุรี 4 0 0 0 0 0 3 4
10973 โรงพยาบาลหนองบัวแดง 1 0 0 0 0 0 1 1
10980 โรงพยาบาลแก้งคร้อ 7 0 0 0 0 0 1 7
11007 โรงพยาบาลหนองสองห้อง 1 0 0 0 0 0 1 1
11023 โรงพยาบาลบ้านผือ 1 0 0 0 0 0 1 1
11051 โรงพยาบาลแกดำ 4,585 0 53 0 0 0 1,495 4,638
11052 โรงพยาบาลโกสุมพิสัย 10,739 0 4,831 2 3 238 4,648 15,813
11053 โรงพยาบาลกันทรวิชัย 8,907 0 2,945 0 12 0 3,809 11,864
11054 โรงพยาบาลเชียงยืน 6,964 0 2,891 0 1 1 2,851 9,857