ช่วงวันที่
รายงานจำนวนรับรักษาต่อ แผนกผู้ป่วยนอก รพท.มค. ตามสาเหตุการส่งต่อ
รหัส สถานพยาบาล เพื่อการวินิจฉัยและรักษา เพื่อการวินิจฉัย เพื่อการรักษาและพื้นฟูต่อเนื่อง เพื่อการดูแลต่อใกล้บ้าน ตามความต้องการผู้ป่วย อื่น ๆ จำนวนคน จำนวนครั้ง
04911 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชียงเหียน 5 0 0 0 0 1 6 6
04912 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขวา 5 0 35 0 0 2 41 42
04913 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าตูม 3 0 4 0 0 0 7 7
04914 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง 0 0 11 0 0 1 12 12
04915 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกก่อ 4 0 9 0 0 2 15 15
04916 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนหว่าน 1 0 0 0 0 12 13 13
04917 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกิ้ง 10 0 0 0 0 0 9 10
04918 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจิก 2 0 0 0 0 8 9 10
04919 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุปราช 33 0 0 0 0 0 31 33
04920 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนแต้ 5 0 0 0 0 0 5 5
04921 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาด 16 0 0 0 0 3 17 19
04922 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่างาม 1 0 0 0 0 2 3 3
04923 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวนาคำ 12 0 0 0 0 22 33 34
04924 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยแอ่ง 1 0 18 0 0 0 18 19
04925 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโน 4 0 38 0 0 0 40 42
04926 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกบัวค้อ 4 0 3 0 0 11 17 18
04956 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปลือยน้ำ 0 0 0 0 0 1 1 1
04962 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะกอก 2 0 0 0 0 0 2 2
04970 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองซอน 1 0 0 0 0 0 1 1
10661 โรงพยาบาลสระบุรี 1 0 0 0 0 0 1 1
10670 โรงพยาบาลขอนแก่น 3 0 0 0 0 0 3 3
10708 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 7 0 0 0 0 0 7 7
10709 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 1 0 0 0 0 0 1 1
10711 โรงพยาบาลนครพนม 9 0 0 0 0 0 1 9
10897 โรงพยาบาลนางรอง 1 0 0 0 0 0 1 1
11003 โรงพยาบาลเปือยน้อย 1 0 0 0 0 0 1 1
11028 โรงพยาบาลนายูง 1 0 0 0 0 0 1 1
11051 โรงพยาบาลแกดำ 729 0 13 0 0 0 521 742
11052 โรงพยาบาลโกสุมพิสัย 989 0 1,432 0 0 59 1,675 2,480
11053 โรงพยาบาลกันทรวิชัย 897 0 677 0 1 0 1,133 1,575
11054 โรงพยาบาลเชียงยืน 709 0 1,005 0 0 0 1,084 1,714
11055 โรงพยาบาลบรบือ 954 0 459 0 6 0 970 1,419
11056 โรงพยาบาลนาเชือก 799 0 966 0 2 0 1,247 1,767
11057 โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย 686 0 853 0 0 0 1,060 1,539
11058 โรงพยาบาลวาปีปทุม 1,906 0 349 0 0 0 1,511 2,255
11059 โรงพยาบาลนาดูน 436 0 466 0 2 0 628 904
11060 โรงพยาบาลยางสีสุราช 607 0 434 0 1 0 673 1,042
11062 โรงพยาบาลปทุมรัตต์ 4 0 0 0 0 0 1 4
11081 โรงพยาบาลยางตลาด 3 0 0 0 0 0 2 3
11485 โรงพยาบาลค่ายอดิศร 1 0 0 0 0 0 1 1
11799 โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี 1 0 0 0 0 0 1 1
13936 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนเพ็ก 2 0 7 0 0 0 8 9
14428 เทศบาลเมืองมหาสารคาม 0 0 0 0 0 1 1 1
14860 ศูนย์แพทย์มิตรภาพ(รพศ) 1 0 0 0 0 0 1 1
22843 สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน 1 0 0 0 0 0 1 1
22953 โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 291 0 27 0 0 0 249 318
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 801 0 0 0 0 3 506 804
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 1 0 0 0 0 0 1 1
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 1 0 0 0 0 0 1 1
24704 โรงพยาบาลกุดรัง 439 0 184 0 0 0 458 623