ช่วงวันที่
รายงานจำนวนรับรักษาต่อ แผนกผู้ป่วยนอก รพท.มค. ตามสาเหตุการส่งต่อ
รหัส สถานพยาบาล เพื่อการวินิจฉัยและรักษา เพื่อการวินิจฉัย เพื่อการรักษาและพื้นฟูต่อเนื่อง เพื่อการดูแลต่อใกล้บ้าน ตามความต้องการผู้ป่วย อื่น ๆ จำนวนคน จำนวนครั้ง
00055 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 2 0 0 0 0 0 1 2
00457 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด 3 0 0 0 0 0 1 3
04704 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยเหียม 1 0 0 0 0 0 1 1
04911 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชียงเหียน 11 0 0 0 0 0 8 11
04912 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขวา 5 0 9 0 0 3 17 17
04913 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าตูม 8 0 5 0 0 0 12 13
04914 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง 9 0 12 0 0 2 20 23
04915 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกก่อ 11 0 14 0 0 1 25 26
04916 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนหว่าน 15 0 0 0 0 2 15 17
04917 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกิ้ง 5 0 0 0 0 0 4 5
04918 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจิก 2 0 0 0 0 1 3 3
04919 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุปราช 76 0 0 0 0 1 66 77
04920 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนแต้ 13 0 0 0 0 0 12 13
04921 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาด 8 0 1 0 0 1 7 10
04922 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่างาม 5 0 0 0 0 4 8 9
04923 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวนาคำ 22 0 0 0 0 15 30 37
04924 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยแอ่ง 6 0 0 0 0 1 7 7
04925 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโน 14 0 37 0 0 1 48 52
04926 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกบัวค้อ 10 0 0 0 0 0 7 10
04936 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสระพัง 2 0 0 0 0 0 1 2
04960 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาสีนวน 1 0 0 0 0 0 1 1
04962 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะกอก 1 0 0 0 0 0 1 1
04963 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขี 2 0 0 0 0 0 1 2
04984 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อใหญ่ 0 0 0 0 0 1 1 1
05002 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรง 1 0 0 0 0 0 1 1
05012 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลาขาว 3 0 0 0 0 0 1 3
10663 โรงพยาบาลระยอง 2 0 0 0 0 0 1 2
10668 โรงพยาบาลสุรินทร์ 2 0 0 0 0 0 2 2
10670 โรงพยาบาลขอนแก่น 10 0 0 0 0 0 8 10
10685 โรงพยาบาลสมุทรปราการ 2 0 0 0 0 0 1 2
10708 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 53 0 0 0 0 0 25 53
10709 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 3 0 0 0 0 0 2 3
10897 โรงพยาบาลนางรอง 1 0 0 0 0 0 1 1
10905 โรงพยาบาลสตึก 3 0 0 0 0 0 1 3
10915 โรงพยาบาลชุมพลบุรี 1 0 0 0 0 0 1 1
10980 โรงพยาบาลแก้งคร้อ 4 0 0 0 0 0 1 4
11007 โรงพยาบาลหนองสองห้อง 1 0 0 0 0 0 1 1
11023 โรงพยาบาลบ้านผือ 1 0 0 0 0 0 1 1
11051 โรงพยาบาลแกดำ 2,260 0 22 0 0 0 978 2,282
11052 โรงพยาบาลโกสุมพิสัย 5,341 0 2,241 2 1 144 2,889 7,729
11053 โรงพยาบาลกันทรวิชัย 4,541 0 1,413 0 6 0 2,489 5,960
11054 โรงพยาบาลเชียงยืน 3,264 0 1,640 0 0 0 1,824 4,904
11055 โรงพยาบาลบรบือ 3,589 0 1,183 0 5 0 1,993 4,777
11056 โรงพยาบาลนาเชือก 3,708 0 1,671 0 6 0 2,214 5,385
11057 โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย 3,536 0 1,822 0 6 0 2,284 5,364
11058 โรงพยาบาลวาปีปทุม 6,697 0 759 0 0 0 3,171 7,456
11059 โรงพยาบาลนาดูน 2,012 0 803 0 3 0 1,098 2,818
11060 โรงพยาบาลยางสีสุราช 1,918 0 728 0 3 0 954 2,649
11062 โรงพยาบาลปทุมรัตต์ 2 0 0 0 0 0 1 2
11069 โรงพยาบาลเสลภูมิ 1 0 0 0 0 0 1 1