ช่วงวันที่
รายงานจำนวนรับรักษาต่อ แผนกผู้ป่วยนอก รพท.มค. ตามสาเหตุการส่งต่อ
รหัส สถานพยาบาล เพื่อการวินิจฉัยและรักษา เพื่อการวินิจฉัย เพื่อการรักษาและพื้นฟูต่อเนื่อง เพื่อการดูแลต่อใกล้บ้าน ตามความต้องการผู้ป่วย อื่น ๆ จำนวนคน จำนวนครั้ง
04911 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชียงเหียน 17 0 0 0 0 0 17 17
04912 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขวา 21 0 20 0 0 0 35 41
04913 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าตูม 20 0 11 0 0 0 25 31
04914 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง 17 0 0 0 0 7 21 24
04915 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกก่อ 31 0 20 0 0 13 53 64
04916 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนหว่าน 6 0 0 0 0 2 8 8
04917 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกิ้ง 39 0 0 0 0 0 30 39
04918 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจิก 2 0 0 0 0 6 8 8
04919 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุปราช 3 0 0 0 0 25 27 28
04920 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนแต้ 22 0 0 0 0 15 32 37
04921 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาด 15 0 0 0 0 0 15 15
04922 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่างาม 10 0 0 0 0 2 10 12
04923 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวนาคำ 20 0 0 0 0 21 33 41
04924 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยแอ่ง 6 0 19 0 0 0 21 25
04925 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโน 31 0 58 0 0 0 77 89
04926 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกบัวค้อ 12 0 1 0 0 32 40 45
04956 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปลือยน้ำ 1 0 0 0 0 2 3 3
04959 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองอุ่ม 0 0 2 0 0 1 3 3
04961 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขามเรียง 1 0 0 0 0 0 1 1
04962 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะกอก 10 0 0 0 0 0 9 10
04964 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุ่งเบา 0 0 0 0 0 1 1 1
04984 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อใหญ่ 0 0 0 0 0 1 1 1
05035 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสือโก้ก 1 0 0 0 0 0 1 1
10666 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 1 0 0 0 0 0 1 1
10668 โรงพยาบาลสุรินทร์ 5 0 0 0 0 0 3 5
10669 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 1 0 0 0 0 0 1 1
10670 โรงพยาบาลขอนแก่น 17 0 0 0 0 0 13 17
10699 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว 1 0 0 0 0 0 1 1
10701 โรงพยาบาลยโสธร 1 0 0 0 0 0 1 1
10708 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 23 0 0 0 0 0 16 23
10709 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 4 0 0 0 0 0 2 4
10730 โรงพยาบาลโพธาราม 1 0 0 0 0 0 1 1
10895 โรงพยาบาลคูเมือง 1 0 0 0 0 0 1 1
10979 โรงพยาบาลบ้านแท่น 2 0 0 0 0 0 1 2
11017 โรงพยาบาลโนนสะอาด 1 0 0 0 0 0 1 1
11021 โรงพยาบาลศรีธาตุ 2 0 0 0 0 0 1 2
11051 โรงพยาบาลแกดำ 1,625 0 123 0 0 0 827 1,748
11052 โรงพยาบาลโกสุมพิสัย 2,675 0 1,939 0 3 0 2,069 4,617
11053 โรงพยาบาลกันทรวิชัย 2,194 0 1,325 0 6 0 1,830 3,525
11054 โรงพยาบาลเชียงยืน 1,544 0 951 0 0 0 1,016 2,495
11055 โรงพยาบาลบรบือ 3,310 0 1,384 0 5 0 2,300 4,699
11056 โรงพยาบาลนาเชือก 1,919 0 788 0 0 0 1,285 2,707
11057 โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย 2,163 0 1,240 0 13 0 1,615 3,416
11058 โรงพยาบาลวาปีปทุม 4,482 0 445 0 1 0 2,408 4,928
11059 โรงพยาบาลนาดูน 1,239 0 496 0 5 0 776 1,740
11060 โรงพยาบาลยางสีสุราช 1,429 0 689 0 3 0 908 2,121
11069 โรงพยาบาลเสลภูมิ 2 0 0 0 0 0 1 2
11077 โรงพยาบาลนามน 2 0 0 0 0 0 1 2
11078 โรงพยาบาลกมลาไสย 2 0 0 0 0 0 1 2
11079 โรงพยาบาลร่องคำ 3 0 0 0 0 0 1 3