ช่วงวันที่
จำนวนผู้มารับบริการโรคหลอดเลือดสมอง แผนกผู้ป่วยนอก อันดับโรค
รหัส โรค รพท.มค แกดำ โกสุมพิสัย กันทรวิชัย เชียงยืน บรบือ นาเชือก พยัคฆภูมิพิสัย วาปีปทุม นาดูน ยางสีสุราช กุดรัง ชื่นชม รวม
I602 Subarachnoid haemorrhage from 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5
I607 Subarachnoid haemorrhage from 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
I608 Other subarachnoid haemorrhage 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
I609 Subarachnoid haemorrhage, unsp 9 4 4 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 21
I610 Intracerebral haemorrhage in h 28 0 4 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 37
I611 Intracerebral haemorrhage in h 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
I612 Intracerebral haemorrhage in h 0 0 0 0 3 1 0 3 1 0 0 0 0 8
I613 Intracerebral haemorrhage in b 9 2 0 1 0 0 0 4 1 0 0 0 0 17
I614 Intracerebral haemorrhage in c 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3
I615 Intracerebral haemorrhage, int 11 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 16
I616 Intracerebral haemorrhage, mul 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
I618 Other intracerebral haemorrhag 1 0 0 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 9
I619 Intracerebral haemorrhage, uns 56 4 7 1 15 7 0 11 14 2 0 0 0 117
I620 Subdural haemorrhage (acute)(n 19 3 1 3 1 2 0 1 0 1 0 0 0 31
I621 Nontramatic extradural haemorr 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
I629 Intracranial haemorrhage (nont 5 1 4 4 4 7 0 0 2 6 0 1 0 34
I630 Cerebral infarction due to thr 0 0 0 0 1 2 0 5 0 0 0 0 0 8
I631 Cerebral infarction due to emb 0 0 0 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0 7
I632 Cerebral infarction due to uns 0 1 5 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 12
I633 Cerebral infarction due to thr 7 0 0 0 3 12 1 18 21 1 0 1 0 64
I634 Cerebral infarction due to emb 249 7 0 15 8 19 0 8 2 5 5 1 1 320
I635 Cerebral infarction due to uns 0 0 26 2 3 16 2 0 1 0 0 2 0 52
I636 Cerebral infarction due to cer 10 2 3 0 5 5 2 0 3 2 0 1 0 33
I638 Other cerebral infarction 3 0 0 3 6 5 4 0 3 0 4 1 0 29
I639 Cerebral infarction,unspecifie 33 22 45 81 118 274 20 163 76 5 56 26 5 924
I64 Stroke,not specified as haemor 963 52 268 185 446 271 82 894 232 95 206 141 77 3,912
I660 Occlusion and stenosis of midd 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
I663 Occlusion and stenosis of cere 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
I669 Occlusion and stenosis of unsp 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
I670 Dissection of cerebral arterie 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
I671 Cerebral aneurysm, nonruptured 3 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7
I674 Hypertensive encephalopathy 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
I675 Moyamoya disease 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
I676 Nonpyogenic thrombosis of intr 1 0 2 2 2 2 0 0 1 0 4 0 0 14
I678 Other specified cerebrovascula 2 0 1 0 0 0 37 3 0 0 0 0 0 43
I679 Cerebrovascular disease, unspe 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 8 0 0 15
I688 Other cerebrovascular disorder 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
I690 Sequelae of subarachnoid haemo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
I691 Sequelae of intracerebral haem 0 1 2 0 0 14 1 0 0 0 0 0 0 18
I692 Sequelae of other nontraumatic 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
I693 Sequelae of cerebral infarctio 6 211 170 90 0 161 14 2 12 15 4 5 19 709
I694 Sequelae of stroke, not specif 11 16 16 81 129 74 175 21 91 58 15 10 3 700
I698 Sequelae of other and unspecif 0 14 106 0 41 12 88 4 361 7 2 1 17 653