รายงาน สถิติจำนวนผู้มารับบริการโรคติดเชื้อในกระแสเลือด แผนกผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2561
รหัส สถานพยาบาล อายุ 0-14 ปี อายุ 15 ปี ขึ้นไป รวม
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 7 47 54
11051 โรงพยาบาลแกดำ 4 18 24
11052 โรงพยาบาลโกสุมพิสัย 0 41 43
11053 โรงพยาบาลกันทรวิชัย 1 36 37
11054 โรงพยาบาลเชียงยืน 2 27 29
11055 โรงพยาบาลบรบือ 7 93 100
11056 โรงพยาบาลนาเชือก 1 13 14
11057 โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย 0 13 13
11058 โรงพยาบาลวาปีปทุม 0 31 32
11059 โรงพยาบาลนาดูน 1 26 28
11060 โรงพยาบาลยางสีสุราช 0 5 5
24704 โรงพยาบาลกุดรัง 0 8 8
28843 โรงพยาบาลชื่นชม 0 10 10