รายงาน สถิติจำนวนผู้มารับบริการโรคติดเชื้อในกระแสเลือด แผนกผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2561
รหัส สถานพยาบาล อายุ 0-14 ปี อายุ 15 ปี ขึ้นไป รวม